Sygnalizacja i łączność szybowa

Urządzenia sygnalizacji szybowej są jednym z najważniejszych składników wyciągów szybowych odpowiadającym za technologiczne bezpieczeństwo wyciągu oraz transportowanych ludzi i materiałów. Sygnalizacja szybowa decyduje także o funkcjonalności i ergonomii obsługi wyciągu szybowego.

Sygnalizacja szybowa stanowi łącznik pomiędzy układem sterowania maszyny wyciągowej realizującym dyspozycje jazdy a obsługą szybu, która bezpośrednio realizuje czynności przeładunkowe i rewizyjne na poziomach i wydaje dyspozycje o tym, co, gdzie i kiedy ma zostać przetransportowane. Stąd niezwykle ważne jest, aby sposób przekazywania dyspozycji jazdy i zatrzymania ze stanowisk sygnałowych do maszyny wyciągowej był ściśle określony i jednoznaczny.

Tradycyjne rozwiązania urządzeń sygnalizacji szybowych, coraz częściej nie są w stanie zrealizować wszystkich wymaganych funkcji lub też spełnić rosnących wymagań bezpieczeństwa.

Nasze rozwiązania wyróżnia to, że projektujemy każde urządzenie sygnalizacji szybowej indywidualnie według warunków i funkcji danego wyciągu szybowego oraz według potrzeb i życzeń klienta. Staramy się za każdym razem optymalnie dostosować projekt do tych wymagań zamiast narzucać opracowane wcześniej rozwiązania, które nie zawsze są do końca odpowiednie dla danego wyciągu szybowego.

Tradycyjne rozwiązania stosowane w urządzeniach sygnalizacji szybowej są silnie zakorzenione w świadomości użytkowników, co powoduje, że rzadko wprowadza się w nich znaczące zmiany funkcjonalne pomimo znacznie większych obecnie możliwości technicznych. Powoduje to, że często urządzenia te nie wykorzystują w pełni możliwości, jakie niosą ze sobą nowe technologie (sterowniki programowalne, sieci teleinformatyczne, itd.) i odstają od podobnych rozwiązań stosowanych w innych branżach. Dlatego projektując nasze urządzenia staramy się także wprowadzać nowe funkcje i rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu nowych możliwości technologicznych ułatwią pracę ludzi obsługujących szyb, zminimalizują prawdopodobieństwo przekazania błędnych dyspozycji jazdy i zwiększą bezpieczeństwo oraz niezawodność wyciągu. Rozwiązania te to między innymi:

 • rozszerzenie zakresu stosowania trybu zdalnego uruchamiania (sterowanie wyciągiem bezpośrednio z stanowiska sygnałowego) na prace transportowe (wydobycie, transport materiałów, jazda ludzi, itd.) a nie tylko prac rewizyjnych. Sygnalista sam określa cykl jazdy poprzez wybranie poziomu docelowego,
 • dodanie możliwości płynnego i dowolnego zadawania prędkości maszyny bezpośrednio z stanowiska sygnałowego w trybie zdalnego uruchamiania,
 • funkcja samoczynnego przestawiania pięter klatki w trybie zdalnego uruchamiania,
 • funkcja samoczynnego zatrzymywania się wybranego pietra na wybranym poziomie docelowym,
 • funkcja samoczynnego zatrzymywania się maszyny po nadaniu sygnału „stop” czyli dowolnego sygnału nadanego gdy maszyna jest odhamowana,
 • wprowadzenie bezpośredniego wyboru poziomu docelowego poprzez dedykowane i jednoznacznie określone przyciski (oddzielne dla każdego poziomu) co eliminuje problemy z interpretacją sygnałów akustycznych,
 • pełna, zdalna diagnostyka każdego sygnału wejściowego i wyjściowego na każdym stanowisku sygnałowym i poziomie,
 • możliwość pełnej integracji urządzenia sygnalizacji szybowej z sterowaniem maszyny wyciągowej poprzez zaimplementowanie procedur sygnalizacji w sterownikach PLC maszyny, co eliminuje ich wzajemne połączenia (wymiana sygnałów bezpośrednio poprzez pamięć sterownika),
 • pełna redundancja systemu poprzez stworzenie praktycznie dwu niezależnych ale współpracujących w zakresie bezpieczeństwa urządzeń sygnalizacji z których każde może pracować samodzielnie zachowując pełną funkcjonalność i bezpieczeństwo wyciągu

STOSOWANE ROZWIĄZANIA

Ze względu na dużą różnorodność typów wyciągów szybowych, zróżnicowanie panujących w nich warunków (wilgoć, temperatura), wymaganą funkcjonalność i preferencje użytkownika, nasze rozwiązania techniczne są dobierane optymalnie do potrzeb danego wyciągu szybowego co pozwala uprościć strukturę urządzenia przy zachowaniu wymaganej funkcjonalności i niezawodności.

Sterowniki programowalne.

Sterowniki programowalne są obecnie powszechnie stosowaną bazą do budowy wszelkich systemów sterowania. Ich funkcjonalność i niezawodność jest znacznie wyższa od tradycyjnych układów sterowania przekaźnikowego i umożliwiają one także zwiększenie funkcjonalności wyciągu oraz stworzenie dokładnej diagnostyki podzespołów jego.

1 2 3

Nasza firma od wielu lat wykorzystuje sterowniki programowalne firmy Allen-Bradley (www.ab.com), które zdobyły nasze uznanie za ich niezawodność, łatwość programowania i obsługi. Stosujemy dwa opcjonalne rozwiązania, jeśli chodzi o zastosowanie sterowników:

 • sterowniki indywidualne – dedykowane tylko dla sygnalizacji szybowej, instalowane w oddzielnej szafie sygnalizacji wraz z wymaganymi układami zasilania i lokalnymi wejściami/wyjściami. Jest to rozwiązanie uniwersalne umożliwiające połączenie urządzenia sygnalizacji z dowolną maszyną wyciągową,
 • sterowniki zintegrowane z układem sterowania maszyny wyciągowej – procedury sygnalizacji szybowej są wykonywane przez te same sterowniki co procedury sterowania maszyny wyciągowej. Rozwiązanie to minimalizuje ilość podzespołów, elementów sterowania i zasilania wyciągu szybowego,

Dla zwiększenia niezawodności preferujemy urządzenia wyposażone w dwa równorzędne i niezależne sterowniki, które mogą pracować w układzie:

 • redundantnym – oba sterowniki zawsze pracują, wzajemnie porównując swój stan i sygnały oraz oddzielnie realizując funkcje bezpieczeństwa. Wykrycie niezgodności ich stanu zatrzymuje wyciąg, aczkolwiek możliwa jest awaryjna praca z wykorzystaniem tylko jednego sterownika
 • gorącej rezerwy – zawsze pracuje tylko jeden sterownik realizując wszystkie funkcje wyciągu. W razie potrzeby w kilka sekund możliwe jest uruchomienie rezerwowego sterownika, który przejmie całość funkcji sterowniczych. Rozwiązanie to zapewnia znacznie wyższą odporność systemu na zdarzenia zewnętrzne takie jak wyładowania atmosferyczne,
 • pojedynczym – jeden sterownik samodzielnie realizujący wszystkie funkcje sterowania i zabezpieczeń. Pomimo zastosowania tylko jednego sterownika, system zachowuje nadal możliwość redundantnego odczytu krytycznych pod względem bezpieczeństwa sygnałów z stanowisk sygnałowych i czujników. Zaletą tego rozwiązania jest maksymalne uproszczenie struktury.

Stanowiska sygnałowe.

W zakładach górniczych, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, jako stanowiska sygnałowe oraz elementy pośrednie wykorzystywane są iskrobezpieczne stacje MIC1002, MIC1003 lub MIC1004 produkowane przez firmę MICON (www.micon.pl). W przypadku innych zakładów górniczych, stanowiska sygnałowe są prefabrykowane bezpośrednio przez naszą firmę.

8 9

Wszystkie stanowiska są wykonane w postaci skrzynek ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP66. W miejscach szczególnie narażonych na działanie czynników środowiskowych (deszcz, woda, zapylenie, itp.) stanowiska są dodatkowo osłonięte zamykaną szafką.

Osprzęt dodatkowy.

Oprócz stanowisk sygnałowych nasze urządzenia sygnalizacji wykorzystują, między innymi, następujące ogólnie dostępne podzespoły:

 • łączniki magnetyczne serii KFM (prod. SYGNAŁY),
 • łączniki krańcowe serii KFS (prod. SYGNAŁY),
 • czujniki indukcyjne PCIN (prod. SELS),
 • zasilacze iskrobezpieczne MIC8001 (prod. MICON),
 • transparenty świetlne (BLOKADA, JAZDA LUDZI) MIC3001 (prod. MICON),
 • sygnalizatory akustyczne ATG-I (prod. ATUT),
 • zawory typu REPI (prod. EMAG),

Iskrobezpieczeństwo.

Stosowane w strefach zagrożonych wybuchem stacje MIC100x oraz cały osprzęt dodatkowy posiadają certyfikaty ATEX umożliwiające ich stosowanie w górnictwie i przy dowolnej koncentracji metanu (I M Ex ia M1). Oznacza to, że urządzenie sygnalizacji może pracować niezależnie od koncentracji metanu i nie musi być wyłączane po przekroczeniu stężenia 2% CH4.

Połączenia sieciowe.

Transfer sygnałów z elementów wejściowych takich jak przyciski, łączniki, itp. oraz z sterownika do elementów wykonawczych takich jak lampki czy sygnalizatory akustyczne może być realizowany:

 • sieciowo – urządzenie wykorzystuje iskrobezpieczne sieci Profibus do odczytu wejść i sterowania wyjściami na stanowiskach sygnałowych. Styki i lampki są podłączone w prosty sposób, dwuprzewodowo, bezpośrednio do zdalnych modułów wejść/wyjść umieszczonych wewnątrz stanowisk a dane są stamtąd transmitowane do sterowników,
 • przewodowo – każdy styk przycisku lub łącznika oraz lampka stanowiska sygnałowego są podłączone parą przewodów telefonicznych bezpośrednio do modułów lokalnych sterownika w szafie sygnalizacji szybowej. Rozwiązanie to wymaga zastosowania znacznej ilości kabli telekomunikacyjnych, ale na stanowiskach sygnałowych i poziomach w szybie nie są zainstalowane żadne podzespoły elektroniczne. Dzięki czemu jest to rozwiązanie bardzo odporne na ciężkie warunki środowiskowe, wilgoć, temperaturę, itd..
 • mieszanie – część stanowisk jest połączona z sterownikiem sieciowo, pozostałe stanowiska są połączone przewodowo, jednak nie bezpośrednio do sterownika lecz do modułów centralnych na danym poziomie. Dzięki temu można wykorzystać zalety obu tych metod np. prosty przesył dużej ilości danych siecią z stanowisk głównych i brak elementów elektronicznych w stanowiskach pracujących w trudnych warunkach (wieża szybu, rząpie),

Preferowanym rozwiązaniem jest łączenie sterownika z modułami centralnymi na poziomach za pomocą wielomodowych łączy światłowodowych zapewniających bardzo szybki transfer danych i odporność na zakłócenia. Zastosowanie włókien wielomodowych zapewnia odpowiednią wydajność transmisji i pozwala na wykorzystanie prostszych w obsłudze i odporniejszych na warunki górnicze wielomodowych urządzeń współpracujących.

Na życzenie klienta oferujemy także urządzenia sygnalizacji szybowej o identycznej strukturze sieci, ale wykorzystujące wyłącznie miedziane skrętki telekomunikacyjne do połączenia sterowników z modułami centralnymi (bez światłowodów). W zamian za nieznacznie mniejszą szybkość transmisji, ewentualna naprawa kabla szybowego może być wykonana bez używania skomplikowanego sprzętu do spawania światłowodów.

W przypadku, gdy nie jest wymagana budowa przeciwwybuchowa urządzenia zamiast sieci Profibus wykorzystuje się opcjonalnie wydajniejszą sieć EthernetIP na łączu światłowodowym.

Zastosowanie rozwiązań sieciowych umożliwia przesyłanie znacznych ilości danych (stanów przycisków, łączników, lampek, itd.) przy zachowaniu prostej struktury połączeń elektrycznych. Każdy styk czy lampka są bezpośrednio widoczne dla procedur sterujących, co umożliwia ich indywidualne monitorowanie i diagnostykę.

Redundancje sieci.

Ze względu na to, że prawidłowe działanie urządzenia sygnalizacji szybowej jest uzależnione od sprawności połączenia sterownika z modułami lokalnymi, oferowane urządzenia mogą być wyposażane w:

 • dwa kable szybowe umożliwiające utrzymanie pełnej sprawności urządzenia w przypadku uszkodzenia dowolnego kabla szybowego,
 • niezależne moduły skanerów sieciowych w każdym ze sterowników, co umożliwia odczyt każdego redundantnego kanału sieci niezależnie przez każdy z sterowników. Dane te mogą być następnie porównane w celu wykrycia ewentualnych niezgodności,
 • zdwojone moduły centralne na każdym poziomie, co uodparnia system na uszkodzenie dowolnego modułu centralnego,
 • zdwojone sieci lokalne i moduły lokalnych wejść/wyjść na stanowiskach sygnałowych, co uodparnia system na uszkodzenie dowolnego modułu wejść lub wyjść oraz uszkodzenie sieci lokalnej.

Jednoczesne zdwojenie kabli szybowych, modułów sieciowych, modułów centralnych oraz lokalnych modułów wejść/wyjść zapewnia pełną odporność urządzenia sygnalizacji szybowej na uszkodzenie dowolnego kabla szybowego lub modułu czy zanik zasilania dowolnego segmentu sieci. Faktycznie istnieją wtedy dwa oddzielne urządzenia zdolne do samodzielnej pracy.

Zależnie od zastosowanych rozwiązań, sieci łączące sterowniki z modułami w szybie mogą mieć topologię:

 • magistrali – stosowane dla sieci nie wykorzystującej łączy światłowodowych,
 • pierścienia – stosowane w sieciach światłowodowych. Moduł sieciowy sterownika i moduły centralne na poziomach są połączone w pierścień w taki sposób, że dane pomiędzy dwoma dowolnymi punktami tej sieci mogą być transmitowane jedną z dwu alternatywnych dróg (gałęzi). Topologia ta pozwala na utrzymanie pełnej zdolności transmisji przy uszkodzeniu dowolnego odcinka kabla szybowego,
 • podwójnego pierścienia – jest to po prostu połączenie pierścieniowe dla systemu dwusterownikowego. Każdy sterownik posiada własny moduł sieciowy połączony pierścieniem z zestawem własnych, dedykowanych modułów centralnych na poziomach co tworzy dwie całkowicie niezależne sieci pierścieniowe o najwyższym poziomie niezawodności.

Kable szybowe.

Dla uzyskania wymaganej niezawodności działania sygnalizacji szybowej zawsze preferujemy dostawę i instalację dwu niezależnych kabli szybowych. Od dawna stosujemy też kable hybrydowe zawierające:

 • 8÷16 żył miedzianych o zwiększonym przekroju (4-10mm2) do zasilania elementów,
 • 4÷6 par telekomunikacyjnych (skrętka 2×0.8mm2) do podłączenia telefonów szybowych,
 • 6 włókien światłowodowych wielomodowych standardu G62,5/125 do transmisji danych,
 • 5 par skrętki teletechnicznej (2×1.5mm2) do transmisji danych pomiędzy sterownikiem a modułami centralnymi na poziomach jeżeli nie jest wykorzystywane łącze światłowodowe.

13

Budowa kabla (ilość żył) jest dobierana indywidualnie zależnie od potrzeb danej aplikacji.

Umieszczenie w jednym kablu wszystkich potrzebnych połączeń powoduje, że do poprawnej pracy urządzenia sygnalizacji wystarcza tylko jeden kabel. Instalacja drugiego kabla zapewnia natomiast wymagany poziom niezawodności.

Zastosowanie kabli hybrydowych pozwala na zaoszczędzenie miejsca na konsolach kablowych. Ma to szczególne znaczenie w szybach, w których już zainstalowana jest duża ilość kabli, szczególnie energetycznych.

Wszystkie stosowane przez nas kable szybowe są produkcji polskiej (prod. DRUTPLAST) i są opancerzone i przystosowane do instalacji w wyrobiskach pionowych (pancerz z drutów stalowych) oraz dodatkowo zabezpieczone przed wilgocią (uszczelnienia wzdłużne i poprzeczne). Kable dla kopalń węgla posiadają też stosowne atesty do stosowania w obwodach iskrobezpiecznych w górnictwie.

Zasilanie.

Całe urządzenie sygnalizacji szybowej jest zasilane napięciem 230VAC z pojedynczej linii dowolnego obwodu zasilania. Układ zasilania zainstalowany w szafie sygnalizacji zawiera już wszystkie zasilacze potrzebne zasilacze (230VAC/24VDC), zasilacz buforowy UPS 230VAC/230VAC oraz zasilacze iskrobezpieczne MIC8001 w przypadku iskrobezpiecznej wersji sygnalizacji.

Zasilacz UPS zapewnia podtrzymanie zasilania sygnalizacji szybowej przez minimum 10 minut (średnio 25 minut), co wystarcza do ukończenia dowolnego rozpoczętego cyklu jazdy i wywiezienia z szybu ludzi, niezależnie od rodzaju aktualnie prowadzonych prac.

Zasilacze poszczególnych stanowisk sygnałowych są dzielone tak, że każde stanowisko i poziom są zasilane z innej linii zasilania i zasilacza, dzięki czemu awaria jednego z zasilaczy nie powoduje wyłączenia całej sygnalizacji. W systemach redundantnych z dwoma oddzielnymi sieciami teleinformatycznymi, każdy z kanałów posiada własny zestaw zasilaczy.

Układ zasilania stanowisk sygnałowych jest także standardowo wyposażony w zainstalowany na stałe zasilacz rezerwowy, który w dowolnej chwili może zastąpić dowolny uszkodzony zasilacz linii po przełączeniu jednego łącznika.

Sygnalizacja i łączność bezprzewodowa.

Prace remontowe w szybie, rewizje szybu i prowadzenie jazdy osobistej wymagają stosowania urządzenia do bezprzewodowej sygnalizacji i łączności, zdolnego do stałej wymiany danych z systemem nadrzędnym z poruszającego się naczynia.

14    15

Produkowane przez nas urządzenie bezprzewodowe „Komunikator szybowy” jest nowoczesnym urządzeniem wykorzystującym transmisję radiową w standardzie WiFi (Ethernet) w paśmie 5GHz. Dzięki dużej przepustowości danych, urządzenie to umożliwia prowadzenie rozmowy w cyfrowej jakości oraz bezpośrednie sterowanie maszyną z naczynia, nadawanie sygnałów jednouderzeniowych, alarmu, blokady i wielu innych.

Komunikator Szybowy może być połączony z systemem sygnalizacji szybowej tradycyjnie za pośrednictwem wejść/wyjść przekaźnikowych lub sieci teleinformatycznej np. EthernetIP. Połączenie sieciowe eliminuje z toru przesyłania sygnałów elementy pośrednie (przekaźniki, kable, listwy) i umożliwia dodatkowo:

 • precyzyjne sterowanie prędkością jazdy bezpośrednio z naczynia,
 • stałe informowanie brygady w naczyniu o położeniu (głębokości) naczynia,
 • bieżący podgląd w naczyniu aktualnie zadanej przyciskami prędkości jazdy,
 • bieżący podgląd w naczyniu rzeczywistej prędkości jazdy,
 • wybór poziomu docelowego dla jazdy osobistej z naczynia.

Diagnostyka.

Jako, że system odczytuje bezpośrednio stan każdego przycisku, łącznika i czujnika, wizualizacja umożliwia podgląd stanu każdego z tych sygnałów bezpośrednio w kabinie maszynisty. System realizuje następujące funkcje diagnostyczne:

 • podgląd stanu każdego wejścia i wyjścia zdalnego na każdym stanowisku, poziomie i tych podłączonych do elementów sterujących na pulpicie maszynisty,
 • możliwość wymuszonego załączenia/wyłączenia każdego z wyjść zdalnych w trybie testowym przy użyciu panelu wizualizacji – test lampek,
 • dla systemów o dwu sterownikach i sieciach oddzielny podgląd stanu dla każdego z kanałów,
 • automatyczne porównanie stanu analogicznych sygnałów w obu kanałach i sygnalizację ich niezgodności (kontrola redundancji),
 • automatyczne porównanie stanów sygnałów związanych (np. czujnika otwarcia wrót z czujnikiem ich zamknięcia) i sygnalizację ich niezgodności,
 • podgląd i kontrola sprawności poszczególnych odcinków sieci,
 • podgląd i kontrola sprawności poszczególnych modułów centralnych i modułów wejść/wyjść i transmisji pomiędzy nimi,
 • samoczynne eliminowanie (ignorowanie) sygnałów pochodzących z uszkodzonych modułów wejść lub ich grup podłączonych do uszkodzonego segmentu sieci,
 • podgląd i kontrola stanu zasilania systemu, zasilacza UPS (praca bateryjne, rozładowanie baterii), zasilaczy iskrobezpiecznych.
 • podgląd i kontrola stanu elementów wyciągu szybowego takich jak wrota szybowe, klapy, pomosty wahadłowe, stacja nawrotu lin, wózki gilotyn itd. (zgodnie z przepisami elementy te działają na alarm lub blokadę),
 • podgląd i kontrola wymiany danych z układem sterowania maszyny wyciągowej dla systemów nie zintegrowanych – w szczególności kontrola realizacji blokady i alarmu,
 • podgląd i kontrola wymiany danych i sprawności aparatu rejestrującego tradycyjnego lub komputerowego.

Oprócz bezpośredniej diagnostyki poszczególnych elementów, w systemach zintegrowanych z maszyną wyciągową lub połączonych z nią za pomocą sieci teleinformatycznych, istnieje możliwość rozbudowanej rejestracji zdarzeń obejmującej oprócz nadawanych sygnałów także dowolne wybrane stany sygnalizacji.

Wizualizacja.

Do przedstawienia maszyniście podstawowych informacji o stanie wyciągu szybowego wykorzystywane są kasety sygnalizacyjne z podświetlanymi przez diody LED polami z opisem zawierającymi informacje o rodzaju pracy, alarmie, blokadzie, uprawnionym stanowisku, rodzaju sygnalizacji, itd..

16 17 18

Uzupełnieniem kasety świetlnej jest kolorowy, dotykowy panel LCD 12’’ lub 15’’ umieszczony obok stanowiska maszynisty. Na panelu tym są w formie graficznej powtórzone te same informacje, co na kasecie świetlnej oraz dodatkowo:

 • wszystkie informacje diagnostyczne – stany wejść/wyjść, sieci, modułów, itd.,
 • szczegółowy opis poszczególnych alarmów i blokad z podaniem przyczyny awarii i ewentualnie sposobu jej usunięcia,
 • ostrzeżenia o stanach przed awaryjnych,
 • informacje o obecności naczyń w wybranych strefach szybu,
 • parametry sterowania sygnalizacji szybowej (referencyjne położenia poziomów, granice stref obecności, itd.), wraz z możliwością ich zmiany po podaniu hasła,
 • ogólne informacje o systemie i serwisie,

Panel LCD stanowi uzupełnienie wizualizacji podstawowej (kaseta LED) i dlatego jego działanie nie limituje pracy systemu.

Sterowanie wyciągiem.

Nasze systemy umożliwiają sterowanie maszyną wyciągową w następujących trybach:

 • sterowanie ręczne – tradycyjne sterowanie za pomocą drążków prędkości i hamulca realizowane przez maszynistę na podstawie otrzymanych sygnałów.
 • sterowanie półautomatyczne – w tym trybie sygnalizacja szybowa, po otrzymaniu sygnału jazdy z głównego stanowiska sygnałowego, przekazuje do układu sterowania maszyny dokładną informację o tym gdzie, które naczynie i z jaka prędkością ma jechać. Maszynista potwierdza jedynie rozpoczęcie cyklu jazdy a dalsza jazda jest już realizowana automatycznie,
 • sterowanie automatyczne – przebiega podobnie jak sterowanie półautomatyczne z tym, że system po otrzymaniu sygnału jazdy nie czeka już na potwierdzenie od maszynisty i rozpoczyna cykl jazdy samoczynnie. Tryb ten jest zazwyczaj stosowany dla wydobycia, samoczynnego przestawiania pięter i dla sygnalizacji „zdalne uruchamianie”.

 

Tryby automatyczne mogą być stosowane tylko, gdy układ sterowania maszyny wyciągowej jest do tego przygotowany.

Sygnalizacja.

Rodzaj sygnalizacji określa sposób przekazywania dyspozycji jazdy ze stanowisk sygnałowych do maszyny wyciągowej i pomiędzy stanowiskami. Nasze urządzenia sygnalizacji szybowej realizują następujące rodzaje sygnalizacji:

 • jednouderzeniowa – tradycyjna sygnalizacja w której sygnaliści nadają sygnały w postaci ciągów impulsów jadnouderzeniowych. Ze względu na to, że sekwencja jest generowana ręcznie przez sygnalistę, jej forma (tempo, przerwy czasowe, itd.) jest mocno zależna od indywidualnych cech sygnalisty, co uniemożliwia jednoznaczną interpretację sygnału przez sterowniki.
 • zdalne uruchamianie dla rewizji – sygnalizacja w której sygnaliści sterują ruchem maszyny bezpośrednio ze swojego stanowiska sygnałowego za pomocą przycisków kierunkowych „góra”, „dół’, „stop” (także z naczynia). Maszyna jest sterowana automatycznie sygnałami z sygnalizacji szybowej a maszynista pełni jedynie rolę nadzorcy. Sygnaliści mają także możliwość bezpośredniego sterowania (zadawania) prędkością jazdy poprzez naciskanie przycisku kierunku zgodnego lub przeciwnego do aktualnego kierunku jazdy, co powoduje odpowiednio zwiększanie lub zmniejszanie zadanej prędkości,
 • zdalne uruchamianie dla cykli – sygnalizacja w której sygnaliści zadają cykl jazdy maszyny bezpośrednio ze swojego stanowiska sygnałowego za pomocą przycisków wyboru poziomów docelowych (jak dla wind). Maszyna jest sterowana automatycznie sygnałami z sygnalizacji szybowej a maszynista pełni jedynie rolę nadzorcy. Przyciski poziomów docelowych pozwalają na zadanie pełnego cyklu jazdy od aktualnego do dowolnie wybranego poziomu docelowego, gdzie naczynie zatrzyma się automatycznie. Możliwe jest także dla tego trybu zdalne przestawianie pięter – po zadaniu zmiany piętra maszyna podstawi wybrane piętro i samoczynnie się zatrzyma,
 • pomocnicza – sygnalizacja stosowana przez sygnalistów z stanowisk pomocniczych do informowania sygnalisty stanowiska głównego poziomu o zakończeniu przeładunku naczynia,
 • pospieszna (gotów) – sygnalizacja stosowana, gdy przeładunek naczynia wymaga współpracy kilku stanowisk sygnałowych, przy czym są one wtedy równouprawnione, a cykl jazdy jest z góry zdefiniowany (sygnalista nie musi decydować, gdzie ma jechać naczynie). Przy tej sygnalizacji każdy z sygnalistów po zakończeniu przeładunku na swoim stanowisku naciska przycisk GOTÓW. Po załączeniu sygnałów gotowości na wszystkich wymaganych stanowiskach, system generuje zbiorczy sygnał gotowości, który umożliwi ruch maszyny, a w sterowaniu automatycznym spowoduje samoczynne rozpoczęcie cyklu jazdy,
 • automatyczna – stosowana wyłącznie podczas wydobycia skipami. Sygnały gotowości ze stanowiska załadunku i wyładunku skipów są generowane automatycznie przez system niezależnie dla każdego z tych stanowisk, po zakończeniu sekwencji ładowania i rozładowania skipów. System sam wykrywa rozpoczęcie i zakończenie tych sekwencji na podstawie zmian położenia elementów wyciągu takich jak klapy załadowcze zbiorników, wózki gilotyn itp. lub może otrzymywać te informacje z układów sterowania załadunkiem/rozładunkiem.

Funkcje dodatkowe.

Oprócz podstawowych funkcji takich jak nadawanie sygnałów jazdy, alarmu czy blokady urządzenia sygnalizacji szybowej mogą, zależnie od potrzeb, realizować dodatkowe funkcje:

 • sygnał stop – funkcja powodująca samoczynne zatrzymanie maszyny w przypadku nadania przez sygnalistę sygnału STOP czyli dowolnego sygnału w czasie, gdy maszyna jest odhamowana. Pozwala to na precyzyjne ustawienie naczyń poprzez pominięcie maszynisty i jego czasu reakcji,
 • auto stop – funkcja powodująca samoczynne zatrzymanie i zahamowanie maszyny na poziomach docelowych i końcowych, także przy sterowaniu ręcznym. Punkt „ustawienia” naczynia na każdym z poziomów może być indywidualnie korygowany na panelu wizualizacji,
 • korekcja ustawienia na poziomach – w przypadku, gdy jest wymagane precyzyjne ustawienie naczyń na poziomach, instalowane są na nich strefowe łączniki magnetyczne korygujące ustawienie naczyń. Pozwala to na wyeliminowanie błędów ustawienia wynikających np. z wydłużania się lin pod wpływem ciężaru ładunku,
 • przerzutniki – każda funkcja sygnalizacji, za wyjątkiem blokady ręcznej, taka jak zapowiedź lub rezygnacja z rodzaju pracy, uprawnienie stanowiska pośredniego jest obsługiwana za pomocą pojedynczego przycisku działającego jak przerzutnik. Każde kolejne naciśnięcie takiego przycisku powoduje na przemian załączenie lub wyłączenie danej funkcji.
 • zapowiedź / rezygnacja – wszystkie rodzaje pracy (transportowe i rewizyjne) oprócz np. jazd manewrowych są załączane i wyłączane tylko po uprzednim nadaniu zapowiedzi lub rezygnacji przez sygnalistę z odpowiedniego stanowiska. Rozwiązanie to uniemożliwia omyłkowe załączenie przez maszynistę innego rodzaju pracy niż oczekiwany przez sygnalistę oraz wyłączenie aktualnego rodzaju pracy przed zakończeniem prac,
 • automatyczny wybór naczynia – w wyciągach dwunaczyniowych dla prac realizowanych z wykorzystaniem jednego naczynia (np. rewizja szybu) system automatycznie rozpoznaje i zapamiętuje, które z naczyń jest używane. Pozwala to, między innymi, na automatyczne dostosowanie kierunku jazdy maszyny tak, aby kierunki przypisane przyciskom zdalnego uruchamiania „góra” „dół” odpowiadały rzeczywistemu kierunkowi ruchu wykorzystywanego naczynia,
 • linka rewizyjna – oprócz zastosowania urządzenia do bezprzewodowego nadawania sygnałów, możliwe jest także pozostawienie linki rewizyjnej na wypadek jego awarii. Linka służy wyłącznie do ukończenia przejazdu i może być aktywowana automatycznie po utracie transmisji przez urządzenie bezprzewodowe lub przez maszynistę po nadaniu linką sygnału wywoławczego. Linka może też być wykorzystana do awaryjnego nadania alarmu – jej pociągnięcie w czasie, gdy urządzenie bezprzewodowe działa powoduje alarm,
 • blokada od sygnału – dla rodzajów pracy wymagających wyższych środków bezpieczeństwa jak np. jada ludzi oprócz standardowych blokad od wrót czy pomostów wahadłowych, maszyna jest także blokowana do momentu nadania sygnału jazdy (minimum dwa impulsy przy sygnalizacji jednouderzeniowej). Uniemożliwia to samowolne uruchomienie maszyny przez maszynistę. Blokada ta działa tylko, gdy naczynie znajduje się na poziomie i otwarto wrota do niego, co pozwala uniknąć zablokowania maszyny, gdy naczynia zatrzymały się w środku szybu, na poziomie, na którym nie ma obsługi lub naczynia są po prostu puste.

Łączność szybowa.

Do łączności szybowej pomiędzy stanowiskami sygnałowymi i maszyną wykorzystywane są systemy telefonów szybowych ITS firmy TELVIS. Systemy te są wyposażone w cyfrową centralę i iskrobezpieczne telefony szybowe na stanowiskach.

20 19

Możliwe jest także wyposażenie stanowisk w systemy głośnomówiące oraz kamery przemysłowe.

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707