O firmie

firmant

DANE:

 • ROK ZAŁOŻENIA SPÓŁKI: 1993
 • ADRES: ul. RYMERA 40C, 44-270 RYBNIK
 • KRS: NR 0000037121
 • BDO numer rejestrowy: 000355368

SĄD REJONOWY W GLIWICACH WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

 • NIP: 642-00-22-939
 • REGON: 271961123
 • KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 256.500,00 ZŁ
 • KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 89 1050 1070 1000 0004 0043 6820

SKŁAD ZARZĄDU:

 • mgr inż. Jarosław Szostek – Prezes Zarządu, Dyrektor
 • mgr inż. Marek Kryciński – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych
 • mgr inż. Danuta Kucza – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
 • mgr inż. Tomasz Szulik- Z-ca Prezesa Zarządu ds. Marketingu i Rozwoju

CELE :

Głównym celem prowadzonej przez  firmę działalności  jest kompleksowe  zaspokojenie oczekiwań technicznych Klientów.

Szeroki zakres oferowanych usług oraz przejrzysty podział kompetencji pomiędzy poszczególne działy firmy, pozwalają na sprawną realizację zlecanych prac.

Firma prowadzi i rozwija działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług badawczo-pomiarowych, projektowych, montażowych, pomiarowo-rozruchowych i serwisowych w następujących dziedzinach:

 • górnicze wyciągi szybowe
 • elektroenergetyka
 • urządzenia przeciwwybuchowe
 • urządzenia energetyczne
 • napędy
 • automatyka i elektronika przemysłowa
 • ochrona środowiska

Do osiągania zamierzonych celów  wykorzystujemy następujące atuty:

 • wysokokwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczną posiadającą doświadczenie oraz uprawnienia:
  – projektowe do sporządzania i opiniowania projektów w branży  elektrycznej  i automatyki (projekty  koncepcyjne, wykonawcze  i powykonawcze)
  – do kierowania i nadzorowania  prac montażowych, pomiarowo-rozruchowych w branży  elektrycznej
  – do wykonywania prac  przy urządzeniach elektrycznych, mechanicznych, energetycznych
  – rzeczoznawcze w zakresie:  badań  górniczych maszyn wyciągowych , badań  nieniszczących,  badań elektrycznych  urządzeń budowy
  przeciwwybuchowej stosowanych w zakładach górniczych
 • własna baza sprzętowa ( specjalistyczna aparatura pomiarowa i probiercza, programy komputerowe CAD do sporządzania projektów elektrycznych
  i mechanicznych, wyposażenie techniczne do wykonywania prac montażowych, itp.)
 • własne zaplecze  warsztatowe, magazynowe i  transportowe
 • własne zaplecze laboratoryjne

Kontakt


OPA-ROW Sp. z o.o.

ul. Rymera 40C

44-270 Rybnik

Polska

tel. (32) 7398 803

tel. 668 689 707